Johannes Lang

Artist photo of Johannes Lang - organ

CDs released by GENUIN

with Johannes Lang

CD album cover 'Bach und B-A-C-H' (GEN 14324) with Johannes Lang

Bach und B-A-C-H

Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann und Jan Esra Kuhl

Johannes Lang organ

GEN 14324  –  5.9.2014