Minsoo Hong

Artist photo of Minsoo Hong - Klavier

CDs bei GENUIN

mit Minsoo Hong

CD album cover 'Moment of Eternity' (GEN 23827) with Minsoo Hong

Moment of Eternity

Werke von Franz Liszt, Robert Schumann und Karol Szymanowski

Minsoo Hong Klavier

GEN 23827  –  11.4.2023