Lyuta Kobayashi

Artist photo of Lyuta Kobayashi - Clarinet

CDs released by GENUIN

with Lyuta Kobayashi

CD album cover 'Von Sehnsucht und Leidenschaft' (GEN 24856) with Lyuta Kobayashi, Julian Emanuel Becker

Von Sehnsucht und Leidenschaft

Werke von Brahms, Widmann, Schumann und Eisel

Lyuta Kobayashi Clarinet
Julian Emanuel Becker Piano

GEN 24856  –  5.1.2024